โพสต์ล่าสุด
ร้านขายยาคณินท์โอสถ
จำหน่ายอุปกรณ์และยาแพทย์ืแผนปัจจุบัน
โดย Max Chanda · 441 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 4 ปี
วัดเกาะลอย ราชบุรี
โดย Pipo Lover · 514 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดคุ้งกระถิน ราชบุรี
วัดวาอารามที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดเก่าแก่ที่มีอุโบสถวิหาร ส่วนใหญ่มีรูปแบบศิลปกรรมที่นิยมสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนเข้ามาปะปนอยู่มาก เช่นเดียวกับวั
โดย Pipo Lover · 441 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดอมรินทราราม ราชบุรี
วัดอมรินทราราม หรือวัดตาล หรือวัดอัมรินทร์ ตั้งอยู่ข้างกรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี สร้างมาตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากการเล่าสืบกันมาว่าวัดนี้สร้างก่อนที่เมืองราชบุรีจะย้ายจากฝั่งวัดม
โดย Pipo Lover · 534 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดท้ายเมือง ราชบุรี
วัดท้ายเมือง สร้างมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๔๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ปัจจุบัน วัดท้ายเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสง
โดย Pipo Lover · 626 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดดอนตลุง ราชบุรี
วัดโคกตลุง หรือที่เรียกว่า วัดดอนตลุง ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาลเขางู สาย ๓ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เดิมเป็นวัดธรรมยุต แต่ปัจจุบันเป็นวัดมหานิกาย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ส
โดย Pipo Lover · 456 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดเขาเหลือ ราชบุรี
วัดเขาเหลือ ตั้งอยู่ที่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี วัดเขาเหลือ เป็นวัดที่ไม่มีที่มาแน่ชัดจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าคนสมัยก่อนเรียกวัดนี้ว่า วัดของเหลือ เนื่องจาก วัดได้นำสิ่งก่อสร้างต่างๆมาจากวัดใก
โดย Pipo Lover · 457 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
โดย Pipo Lover · 483 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2466 โดยระยะแรกอาศัย ศาลาวัดเป็นที่เรียน กระทั่ง พ.ศ. 2484 จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข.จำนวน 3 ห้องเรียน โด
โดย Pipo Lover · 447 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ “โยธินวิทยา” มีนักเรียน ชาย-หญิง รวม 197 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 มีครู และบุคลากรจำนวน
โดย Pipo Lover · 968 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
โรงเรียนรัฐบาล อนุบาล - ม.3
โดย Pipo Lover · 1028 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาของภาครัฐ
โดย Pipo Lover · 397 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุบาล - ม.3
โดย Pipo Lover · 752 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนนารีวิทยา
โรงเรียนนารีวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
โดย Pipo Lover · 1318 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โดย Pipo Lover · 731 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
บิ๊กซี ราชบุรี
ห้างค้าปลีกบิ๊กซี สาขาราชบุรี
โดย Pipo Lover · 680 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
โรงพยาบาลเมืองราช
โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลเอกชนมาตรฐาน ขนาดไม่ตำ่กว่า 100 เตียง
โดย Pipo Lover · 414 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
อุทยานหินเขางู
อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มี
โดย Pipo Lover · 442 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี
ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี สร้างขึ้นในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
โดย Pipo Lover · 508 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี
วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมื
โดย Pipo Lover · 503 เปิดดู · 0 ความเห็น · 0 แชร์ · 0 ถูกใจ · 5 ปี